) ASUS RMA

Wsparcie techniczne

Warunki i zasady serwisowe

 1. Opis umowy
  Niniejszy dokument reguluje zasady uzyskania naprawy serwisowej produktów marki ASUS (notebooki, palmtopy, nawigacje, telefony, monitory LCD, komputery DHS) świadczonych przez punkty serwisowe wskazane przez ASUS Polska Sp. z o.o.
 2. Zakres umowy
  Ta umowa wiąże niniejszym firmę ASUS Polska Sp. z o.o. (zwaną dalej "ASUS") jako podmiot odpowiedzialny za kontakty pomiędzy punktami serwisowymi, a nabywcą produktu marki ASUS (zwanego dalej "Produktem") (zwanego dalej "Klientem") zgłaszającym wady Produktów i Klienta.
 3. Umowa
  Umowa ta opisuje prawa i zobowiązania Klienta oraz ASUS. Umowa ta jest zgodna ze Standardową Ograniczoną Umową Gwarancyjną na Produkty. Zapoznanie się i podpisanie przez Klienta niniejszego dokumentu oznacza, iż Klient akceptuje zasady realizacji gwarancji i zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 4. Autoryzacja Klienta i Rejestracja Produktu
  • W celu rozpoczęcia realizacji uprawnień z tytułu gwarancji, Klient zobowiązany jest nawiązać kontakt z Centrum Wsparcia Technicznego pod numerem +48 22 571 8040. Po przekazaniu informacji dotyczących problemu, Klient otrzyma sugestie mające na celu usunięcie usterki lub dalsze informacje na temat procedury reklamacyjnej.
  • Przy dokonywaniu zgłoszenia Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych, ważnych i kompletnych danych personalnych (na terenie Polski), o wypełnienie których jest proszony w formularzu rejestracji produktu oraz w formularzu autoryzacji serwisowej. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian danych personalnych (np.: adresu, numeru telefonu, itd.), Klient zobowiązany jest do ich zgłoszenia do ASUS bezzwłocznie nie później niż w terminie 3 dni od ich powstania w formie telefonicznej lub poprzez fax na numer +48 22 571 80 41. Przyjęcie zgłoszenia przez ASUS zostanie potwierdzone poprzez nadanie numeru RMA. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z numerem RMA zostanie Klientowi przekazane e-mailem lub faxem.
  • Po otrzymaniu numeru RMA Klient uprawniony jest do wysłania wadliwego Produktu do serwisu wskazanego przez ASUS z powołaniem się na numer nadany przez ASUS.
 5. Wysyłanie Towarów
  • Produkt przeznaczony do wysłania do serwisu musi być zapakowany w oryginalne opakowanie firmy ASUS, w którym został zakupiony albo grube kartonowe pudełko z wypełnieniem zabezpieczającym przed wstrząsami i uszkodzeniami.
   ASUS ani punkt serwisowy nie odpowiada za uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego zapakowania Produktu.
  • W przypadku napraw gwarancyjnych koszty wysyłki Produktu do punktu serwisowego ponosi ASUS. W przypadku zgłoszeń urządzeń nie objętych gwarancją wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem, w tym także koszty diagnozy usterki, transportu i korespondencji ponosi Klient.
  • W przypadku wysłania elementu (zasilacz, bateria, notebook), który okaże się sprawny, bądź uszkodzony przez inny element (zasilacz, bateria, itd.), dosłanie pozostałych elementów odbywa się na koszt Klienta.
  • Po dokonaniu naprawy naprawiony sprzęt wysyłany jest na adres podany podczas dokonywania zgłoszenia usterki. Serwis wysyła sprzęt tylko na terenie Polski.
  • Po zakończeniu naprawy punkt serwisowy może zwrócić sprzęt do Klienta w nowym opakowaniu zastępczym (innym niż oryginalne) jeżeli opakowanie, w którym produkt został dostarczony do naprawy, nie nadaje się do bezpiecznego odesłania sprzętu. Punkt serwisowy zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów takiego opakowania zastępczego.
  • Części wymienione odpłatnie zostają odesłane do Klienta razem z naprawionym urządzeniem. Wyjątkiem są elementy, takie jak baterie, które ze względów bezpieczeństwa oraz prawnych nie mogą być odesłane.
  • Zgłaszający wysyłając sprzęt do serwisu wyraża zgodę na usunięcie/przecięcie ewentualnych naklejek oraz plomb nie przygotowanych przez ASUS, które blokują dostęp do sprzętu.
  • Porzucona własność Po naprawieniu Produktu lub, jeśli Użytkownik nie zgodzi się na naprawę, ASUS zwróci Produkt poprzez uzgodnioną metodę RMA. Jeśli Użytkownik nie odbierze Produktu lub, jeśli nie można go dostarczyć na podany przez Użytkownika adres, ASUS wyśle Użytkownikowi notę na adres dostarczony przez Użytkownika, podczas zgłaszania naprawy. Jeśli Użytkownik nie odbierze Produktu w przeciągu kolejnych 90 dni od momentu wysłania informacji, ASUS zastrzega sobie prawo do odszkodowania od użytkownika, włącznie z kosztem przechowywania; utylizacji produktu, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami; oraz wszelkimi prawami ustawowymi z tytułu niewykonania zapłaty.
 6. Odpowiedzialność i Zobowiązania
  • Podczas naprawy, ASUS, punkt serwisowy ani Asustek nie jest odpowiedzialny za żadne zainstalowane oprogramowanie i/lub dane na dysku lub w danym urządzeniu, ani za żadne szkody z nim związane lub jego uszkodzenia. W sprawach oprogramowania, proszę szukać dodatkowego wsparcia u jego producentów.
  • Klient jest zobowiązany do skopiowania swoich danych w bezpieczny sposób i przechowanie kopii ważnych plików. ASUS nie będzie odpowiedzialny za żadne utracone dane lub pliki podczas procesu naprawy i wysyłki.
  • Produkt, w którym pojawiła się wada należy wysłać do punktu serwisowego w całości, o ile to możliwe w fabrycznej konfiguracji. Ewentualne zmiany konfiguracji, obecność dodatkowych elementów (dysk twardy, pamięć, naklejki licencyjne oprogramowania), należy odnotować w polu „Opis problemu”. Pojedyncze moduły lub elementy wymontowane z Komputera, czy też Produkty pozbawione poszczególnych podzespołów nie będą przyjmowane do naprawy. ASUS nie ponosi odpowiedzialności za nie naprawienie przysłanych pojedynczych modułów, elementów wymontowanych z Produktu, czy też niekompletnego Produktu. Takie moduły, elementy oraz niekompletne Produkty zostaną odesłane do Klienta na jego koszt. Nie należy przesyłać do punktu serwisowego żadnych dodatkowych akcesoriów dołączonych do Produktu (myszki, torby, kable, instrukcje, płyty CD). ASUS nie bierze odpowiedzialności za zaginione akcesoria. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ASUS wyraźnie poprosi o przesłanie dodatkowych elementów.
  • Po dostarczeniu Produktu do punktu serwisowego zostanie dokonana wstępna ekspertyza mająca na celu ustalenia wady Produktu i oceny czy naprawa mieści się w zakresie naprawy gwarancyjnej lub czy Produkt lub część podlega wymianie w ramach gwarancji.
  • Po pozytywnym zakwalifikowaniu do naprawy gwarancyjnej, punkt serwisowy naprawi sprzęt. W przeciwnym wypadku punkt serwisowy za pośrednictwem ASUS lub samodzielnie powiadomi Klienta o terminie realizacji naprawy.
  • W przypadku, gdy naprawa Produktu przekracza zakres naprawy gwarancyjnej lub gdy okres gwarancyjny minął, punkt serwisowy za pośrednictwem ASUS powiadomi o tym fakcie Klienta, przedstawiając jednocześnie dalsze czynności pogwarancyjne możliwe do przeprowadzenia. Klient zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości wskazać na piśmie czy korzysta z przedstawionej oferty. W przypadku braku odpowiedzi Klienta w ww terminie lub odpowiedzi negatywnej punkt serwisowy może odesłać Produkt do Klienta i obciążyć Klienta kosztami transportu do i z punktu serwisowego oraz diagnozy w wysokości do 200,00 PLN netto.
  • Punkt serwisowy może odmówić usługi serwisowej w przypadku podrobionych produktów z logiem ASUS i/lub produktów, które zostały importowane/eksportowane niezgodnie z prawem i/lub produktów, które zostały nabyte niezgodnie z prawem.
  • Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż:
   • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa, zwana dalej Spółką.
   • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania naprawy oraz odesłania sprzętu po naprawie oraz w celu przeprowadzenia ankiety oceniającej poziom serwisu i będą udostępniane ASUS Computer GmbH Harkortstr. 21-23 40880 Ratingen / Germany w celu zapisania ich na serwerze.
   • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
   • Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwi dokonanie naprawy.
  • Firma ASUS zastrzega sobie prawo do skierowania Pani/Pana do sprzedawcy, jeśli różnica między datą zakupu sprzętu, a datą produkcji przekracza sześć miesięcy. W takim wypadku Pani/Pana sprzedawca zgłasza sprzęt do naprawy legitymując się dowodem zakupu od dystrybutora oraz sprzedaży klientowi końcowemu. W wypadku braku rzeczonych dokumentów naprawa może nie zostać uznana jako gwarancyjna. Gwarancja jest ważna tylko w przypadku sprzedaży sprzętu przez pierwszego dealera, który zakupił sprzęt od dystrybutora. Gwarancja nie jest ważna w przypadku dalszej odsprzedaży.
  • Firma ASUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszczerbki dla interesów firm.
  • Jeżeli naprawiany sprzęt jest objęty gwarancją, prawa własności wymienionych, uszkodzonych części i modułów będą automatycznie przeniesione na firmę ASUS.
 7. Zakres Gwarancji
  Produkty firmy ASUS, które mają rozszerzony zakres gwarancji zakupiony u lokalnych dealerów bądź dystrybutorów muszą spełnić poniższe warunki w celu uzyskania gwarancyjnej naprawy serwisowej:
  • Pakiet rozszerzenia gwarancji został zakupiony i został wydany autoryzowany kod gwarancyjny
  • Produkt i jego informacje na temat rozszerzenia zostały zarejestrowane na stronie internetowej firmy ASUS przez dystrybutora, dealera i/lub użytkownika końcowego
  • Otrzymany kod gwarancyjny jest autentyczny
 8. Postanowienia inne
  • We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  • W przypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień zawartych w tej umowie stanie się nieaktualne lub zostanie ogłoszone jako nieważne, pozostałe postanowienia umowy pozostają ważne.
  • Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
  • Wszelkie spory majątkowe wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ASUS.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami: